Hrát online na automatu Book of Ra Deluxe

Hrací automat Book of Ra od spoleènosti Novomatic AG je oblíbená válcová hra, která má dohromady 5 válcù. Na každém válci se zobrazují 3 rùzné symboly. S Book of Ra je možné hrát maximálnì 10 výherních linií. Poèet výherních linií urèuje hráè. Èím více výherních linií hráè nastaví, tím vyšší je šance na jedné výherní linii vyhrát. K dosažení výhry v Book of Ra musí hráè získat minimálnì 3 stejné symboly vedle sebe na jedné výherní linii. Výherní linie se poèítají vždy zleva doprava. Aby bylo dosaženo výhry, musí stejné symboly ležet zleva doprava vedle sebe na jedné výherní linii. Zvláštní postavení má symbol knihy, který slouží jednat jako žolík, a jednat jako takzvaný "scatter". V této høe je žolíkem kniha, která mùže nahradit jakýkoliv symbol a doplnit tak øadu 3 vedle sebe ležících symbolù. Jako "Scatter" se mùže kniha objevit kdekoliv na válcích, nemusí ležet na jedné výherní linii. 3 nebo více knih vždy znamená 10 volných her. Pokud se bìhem volné hry znovu objeví 3 nebo více knih, získáváte znovu 10 volných her.

Tématikou hracích automatù Book of Ra Deluxe je záhadný svìt starodávného Egypta. Symboly, hudba a zvukové efekty pøipomínají tajemná dobrodružství døívìjších hledaèù pyramid. Hráè se vydává na cestu za hledáním knihy Book of Ra opøedené tajemstvími, aby objevil legendární poklady starých faraonù. Symboly v Book of Ra se opírají o toto téma, a tak zde najdete tajemné znaky 10, Q, J, nebo A a K. Skarabea, sochaøská díla, faraona nebo badatele. A jako poslední symbol knihu, která má zvláštní postavení vùbec. K dosažení výhry musí v jedné výherní linii ležet za sebou minimálnì 3 ze znakù 10, Q, J, A a K, poèítáno zleva doprava. V pøípadì skarabea, sochy, faraona a badatele se musí v jedné výherní linii objevit pouze dva symboly, abyste dosáhli výhry. Pøitom mùže symbol knihy soužit jako žolík a nahradit ostatní symboly.

Pokud hráè dosáhne výherní kombinace, zobrazí se tlaèítko "Gamble", pomocí kterého mùže hráè zdvojnásobit svou dosaženou výhru. Nicménì je na hráèi, aby se rozhodl, zda chce spustit hru "Gamble". Pokud se hráè rozhodne pro hru "Gamble", mùže vsadit na barvu karty, na èervenou, nebo èernou. Následnì se karta otoèí. Pokud hráè tipoval správnou barvu karty, výhra se zdvojnásobí.

Volné hry jsou v Book of Ra zcela zvláštním typem hry. Zde je možné výhry zvýšit mnohonásobnì. Abyste mohli hrát volné hry, je zapotøebí minimálnì 3 symboly knihy kdekoliv na válcích. Ve volných hrách se zapoèítává vklad, který hráè zvolil pøi bìžné høe. Pøed spuštìním volných her se automaticky zvolí bonusový symbol. Pak následuje bonusové kolo. Pøi bonusové høe se tento bonusový symbol mùže objevit na kterékoliv pozici. Bonusový symbol nahrazuje kterýkoliv symbol na válci, na kterém se zobrazil. Tak má hráè v Book of Ra možnost získat mnoho výherních kombinací na výherních liniích a mùže dosáhnout znaèných výher. Pokud se bonusový symbol objeví jednou na každém válci, má hráè plný obrázek a vyhrává na všech výherních liniích nejvyšší možnou èástku, protože na každé výherní linii se objeví symbol 5krát.

Mnoho hráèù Book of Ra zná tuto hru pouze ze známých automatù NovoLine a Gaminator a nevìdí, že je možné hrát Book of Ra online. Spoleènost Novomatic AG však tento oblíbený hrací automat naprogramovala pro Internet online již pøed delší dobou. Každý tedy mùže hrát Book of Ra online. K tomu je zapotøebí pouze pøipojení k internetu, webový prohlížeè, napøíklad Internet Explorer nebo Firefox, a pøíslušná verze Flash. Book of Ra lze hrát plnì online, hráè k tomu nemusí nahrávat ani instalovat žádný speciální software. Book of Ra je hra urèená pro webový prohlížeè, ve kterém ji lze hrát bez omezení.